تبلیغات
فلاش تانک و سیفون اتوماتیک مازیکام - برخی از پروژه ها

حسینیه بزازها بازار بزرگ تهران
سرویس بهداشتی حسینه بزازها بازار بزرگ تهران
  سرویس بهداشتی -سینما آزادی
 سینما آزادی تهران
صندوق مهر امام رضا - ع
سرویس بهداشتی صندوق مهر رضا (ع
صندوق مهر رضا -ع
سرویس بهداشتی صندوق مهر رضا (ع

سرویس بهداشتی فرودگاه بین المللی امام خمینی

سرویس بهداشتی فرودگاه بین المللی امام خمینی
مرقد مطهر امام خمینی - ره.مصلی باقرشهر
نصب توسط شرکتنصب فلاشتانک اتوماتیک بالای سقف کاذب
نصب فلاشتانک اتوماتیک قبل از نصب سقف کاذب
سرویس بهداشتی کمیته امداد امام
با نصب سیفون اتوماتیک هیچ گونه لوازمی جهت سرقت و تخریب وجود نداردSV1 - سیفون مدل
SV2 - مدل فلاشولو

 داروخانه حلال احمر سالن همایش های برج میلاد
سرویس بهداشتی برج میلاد تهران
 سرویس بهداشتی سالن همایش های برج میلاد
سرویس بهداشتی مرکز همایش های برج میلاد تهران

سرویس بهداشتی تجریش بازار قائم
 
  
 
 
 
 
  
  
 


کلمات کلیدی : فلاشتانک اتوماتیک - سیفون چشمی - فلاش تانک چشمی - فلاشتانک چشمی

فلاش تانک اتوماتیک

- سیفون اتوماتیک - سیفون برقی

- سیفون توالت - فلاشتانک برقی

- فلاشتانک هوشمند - فلاش تانک برقی

- فلاش تانک هوشمند

- سیفون الکترونیک - فلاشتانک الکترونیک -

فلاش تانک الکترونیک -

شست و شوی توالت - نظافت توالت -

توالت عمومی - کاهنده اب

- شیر اتوماتیک - شیر الات اتوماتیک

- چراغ الارم -

نشانگر مشغول بودن سرویس -

سرویس بهداشتی هوشمند

-سرویس بهداشتی برقی - sdt,k hj,lhjd;

- tghajhk; hj,lhjd; - tghjhk; hj,lhjd;

- tghajhk; fvrd

- tgha jhk; fvrd - ;hikni lwvt hf

- tgha jhk; fvrd

- j,hgj i,alkn - j,hgj fvrd -

j,hgj ul,ld - sv,ds finhajd ul,ld

ابزار وبمستر

تصویر ثابت

ابزار وبمستر

تصویر ثابت